Τι είναι ο FATCA?

Ο FATCA είναι o Νόμος περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Αλλοδαπών Λογαριασμών. Ο FATCA προοριζόταν να εμποδίσει τους εγχώριους Αμερικανούς να κρύβουν το φορολογητέο τους πλούτο σε ξένες τράπεζες,  αλλά αντί γι’ αυτό έχει δημιουργήσει σημαντικές δυσκολίες για τους Αμερικανούς που ζουν στο εξωτερικό.

Ο FATCAυποχρεώνει ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (‘FFIs’), όπως τράπεζες ή επενδυτικές εταιρείες να μοιράζονται χρηματοπιστωτικά δεδομένα με το IRS. Τα FFIs εγγράφονται με το IRS για να στείλουν τις πληροφορίες απευθείας, ή να μοιραστούν τις πληροφορίες με τις κεντρικές φορολογικές αρχές των κρατών υποδοχής, που τις περνάνε αργότερα στο IRS. Δεν υπάρχει κατώτατο όριο πλουτισμού για την συγκέντρωση χρηματοπιστωτικών πληροφοριών: Αν είσαι Αμερικανός πολίτης με λογαριασμό στο εξωτερικό, τότε οι πληροφορίες σε αυτό τον λογαριασμό – ανεξάρτητα από το ποσό των χρημάτων που περιέχει – θα συγκεντρωθούν και θα μοιραστούν με το IRS. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από ταFFIs θα απαιτούσαν εγγύηση, αν  συγκεντρώνονταν από εγχώριους Αμερικανούς πολίτες.

Τα FFIs συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες, γιατί η Αμερικανική κυβέρνηση επιβάλλει αυστηρά πρόστιμα σε οποιαδήποτε FFIs δεν τηρούν τη συμφωνία. Το πρόστιμο μπορεί να φτάνει μέχρι το 30% όλων των εσόδων των FFIs που παράχθηκαν στην Αμερική, που –αν επιβληθούν- θα μπορούσαν να παραλύσουν κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Για να αποφευχθούν αυτά τα εξοντωτικά πρόστιμα, οι τράπεζες συμμορφώνονται επιμελώς με τον FATCA συγκεντρώνοντας και μοιράζοντας τις πιο ευαίσθητες χρηματοπιστωτικές πληροφορίες των πελατών τους ή επιλέγοντας να μην έχουν πελάτες Αμερικανούς πολίτες καθόλου.

Ενώ η συμμόρφωση με τον FATCA παραβιάζει αναμφίβολα το δικαίωμα του απορρήτου (ανάμεσα σε άλλα) των Αμερικανών , το πιο εξοντωτικό αποτέλεσμα είναι η άρνηση των βασικών τραπεζικών υπηρεσιών στους Αμερικανούς πέραν του Ατλαντικού. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τρεχούμενους λογαριασμούς, αποταμιευτικούς λογαριασμούς, επενδυτικούς λογαριασμούς και υποθήκες. Έτσι, ο FATCA εμποδίζει πολλούς Αμερικανούς του εξωτερικού από την συμμετοχή τους στις βασικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, απαραίτητες στην καθημερινή τους ζωή.

Οι Ρεπουμπλικανοί στο Εξωτερικό επιδιώκουν την κατάργηση του FATCA, γιατί οFATCA παραβιάζει πολλά συνταγματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα για όλους τους Αμερικανούς πολίτες και γιατί οFATCA παρεμποδίζει την δυνατότητα των Αμερικανών του εξωτερικού να έχουν πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, απαραίτητες για την καθημερινή τους ζωή.

Τι είναι η FBAR?

Η FBAR είναι η Έκθεση των Ξένων Τραπεζικών Λογαριασμών. Η FBAR αποτελεί έναν κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που χρονολογείται από το 1970. Αρχικά, σχεδιάστηκε για το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον 31 κώδικα των ΗΠΑ αριθ. 5311, στο πλαίσιο «ποινικών, φορολογικών ή κανονιστικών ερευνών ή διαδικασιών ή διεξαγωγής πληροφοριών ή δραστηριοτήτων αντικατασκοπείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης για την προστασία από τη διεθνή τρομοκρατία ». Η FBAR υποχρεώνει τους ιδιώτες των ΗΠΑ να δηλώνουν οποιοδήποτε λογαριασμό εκτός των ΗΠΑ με το έντυπο FBAR (TD F 90-22.1).

Η FBAR υποθέτει ότι κάθε οντότητα που δεν αναφέρει έναν ξένο λογαριασμό κρύβει κέρδη από εγκληματική δραστηριότητα και συνεπώς εισπράττει μη βιώσιμες αστικές κυρώσεις (μέχρι 50% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων για κάθε έτος παράλειψης), προφανώς σχεδιασμένη να αναστατώσει ή να χρεοκοπήσει την εν λόγω οντότητα.

Το 2003, το Υπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α. μετέφερε τη διοίκηση της FBAR στο IRS, το οποίο μετατόπισε την προσοχή της FBAR από τον αρχικό τηςστόχο (οικονομικοί εγκληματίες και διεθνείς τρομοκράτες) στη μάζα των φορολογουμένων, ιδιαίτερα των απλών Αμερικανών ομογενών.

Το 2008, το κατώτατο όριο έκθεσης μειώθηκε στα 10.000 δολάρια συνολικά σε όλους τους ξένους λογαριασμούς. Αυτή η μείωση εφάρμοσε την FBAR σε Αμερικανούς μεσαίας τάξης οι οποίοι ενδέχεται να έχουν ήδη δηλώσει αυτούς τους λογαριασμούς στο IRS μέσω άλλων μέσων.

Με την FBAR, δεν υπόκειται μόνο ο κάτοχος του λογαριασμού σε βαριές ποινές (όπως περιγράφεται παραπάνω), αλλά και «οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για ένα πρόσωπο όπως ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, οίκος, θεματοφύλακας ή αντιπρόσωπος ή ενεργεί με παρόμοιο τρόπο αναφορικά με τα χρήματα , πίστωση, χρεόγραφα, συναλλαγές σε μετρητά, ή χρυσό.» Ως εκ τούτου, οι τράπεζες, οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οι νομικοί σύμβουλοι που ασχολούνται με τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών των Αμερικανών του εξωτερικού υπόκεινται επίσης σε πλήρεις κυρώσεις της FBAR επιπλέον του κατόχου του λογαριασμού.

Η FBAR επιτρέπει στο IRS ή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να:

 1. Αναγκάσει όλους τους Αμερικανούς να παραδώσουν τα χρηματοπιστωτικά τους δεδομένα στο IRS, που επιτρέπεται να μοιράζει αυτές τις πληροφορίες με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.
 2. Κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να επιλέγουν, στοχεύουν, τιμωρούν, εκμεταλλεύονται τα περιουσιακά τους στοιχεία, να συμφωνούν σε επαχθείς «διακανονισμού» ή αλλιώς να χρεοκοπήσουν οποιαδήποτε οντότητα που δεν υπέβαλε έκθεση FBAR. Αυτό περιλαμβάνει όσους δεν γνώριζαν αυτή την υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένων των ομογενών των ΗΠΑ, τυχαίων Αμερικανών και οποιαδήποτε ξένη τράπεζα, σε οποιαδήποτε χώρα, όπου φιλοξενήθηκε ένας τέτοιος λογαριασμός.

(Πληροφορίεςκαικείμενοέχουνληφθείαπότο ‘Notes on FBAR vs. FATCA “FATCA is the Hammer, FBAR is the Anvil”’ by James Bopp, Jr’).

Image module

Συχνές Ερωτήσεις

Οι Ρεπουμπλικανοί στο εξωτερικό έχουν καταθέσει αγωγή εναντίον του FATCA, υποστηρίζοντας οκτώ συνταγματικές παραβιάσεις. Αυτές οι παραβιάσεις είναι οι εξής:

 1. Οι IGAs («διακυβερνητικές συμφωνίες») αποτελούν Αντισυνταγματικές Συμφωνίες Αποκλειστικής Εκτέλεσης διότι υπερβαίνουν το πεδίο των ανεξάρτητων συνταγματικών εξουσιών των Προέδρων.
 2. Οι IGAs είναι αντισυνταγματικές συμφωνίες αποκλειστικής εκτέλεσης , επειδή υπερισχύουν του FATCA.
 3. Οι αυξημένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τους ξένους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς αρνούνται στους υπηκόους των ΗΠΑ που ζουν στο εξωτερικό την ίση προστασία του νόμου.
 4. Η ποινή FATCAFFI είναι αντισυνταγματική σύμφωνα με τη Ρήτρα Υπερβολικών Προστίμων.
 5. Η ποινή μετάβασης FATCA είναι αντισυνταγματική σύμφωνα με τη Ρήτρα Υπερβολικών Προστίμων.
 6. Η Σκόπιμη Ποινή του FBAR είναι αντισυνταγματική σύμφωνα με τη Ρήτρα Υπερβολικών Προστίμων.
 7. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων των πληροφοριών από το FATCA είναι αντισυνταγματικές βάσει της Τέταρτης Τροπολογίας.
 8. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων των πληροφοριών από τις IGA’s είναι αντισυνταγματικές σύμφωνα με την Τέταρτη Τροπολογία.

Σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη από τους Δημοκρατικούς στο Εξωτερικό, οι Αμερικανίδες  που ζουν στο εξωτερικό αποτελούν συχνά παράπλευρες απώλειες στην εφαρμογή του FATCA. Ειδικότερα, προκειμένου να αποφευχθεί η ακούσια παραβίαση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων του FATCA, πολλές μητέρες που μένουν στο σπίτι διαχωρίζονται από τα μη αμερικάνικα κέρδη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μιας οικογένειας, τα οποία θα μπορούσαν να τις αφήσουν χωρίς περιουσία ή με πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και πιστώσεις της οικογένειάς τους.

Όχι. Σύμφωνα με μια μελέτη των Ρεπουμπλικάνων στο Εξωτερικό, το FATCA επηρεάζει κυρίως τους Αμερικανούς της μεσαίας τάξης στο εξωτερικό:

 • Το 68% των τρεχούμενων λογαριασμών που έκλεισαν λόγω του FATCA είχαν υπόλοιπα κάτω των 10.000 $.
 • Το 40,4% των λογαριασμών ταμιευτηρίου που έκλεισαν λόγω του FATCA είχαν υπόλοιπα κάτω των 10.000 $.
 • Το 69,3% των λογαριασμών συνταξιοδότησης που έκλεισαν λόγω του FATCA είχαν υπόλοιπα μικρότερα από $ 50.000.
 • Το 58,9% των επενδυτικών λογαριασμών που έκλεισε λόγω του FATCA είχαν υπόλοιπα μικρότερα από $ 50.000.

Ναι, το FATCA επηρεάζει πραγματικά την ικανότητα των ξένων Αμερικανών να έχουν πρόσβαση σε κανονικές τραπεζικές υπηρεσίες ή να αποκτήσουν ορισμένες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με μια μελέτη των Δημοκρατικών στο Εξωτερικό:

 • Το 6% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τους είχε στερηθεί μια θέση λόγω του FATCA.
 • Το 5% των Αμερικανών στο εξωτερικό δεν μπόρεσε να ανοίξει λογαριασμό αποταμίευσης ή συνταξιοδότησης.
 • Ορισμένες μεξικανικές τράπεζες αρνούνται τώρα να εξαργυρώσουν επιταγές για Αμερικανούς συνταξιούχους.

Ναι, οι ξένες τράπεζες έχουν στείλει επιστολές σε παιδιά ηλικίας τουλάχιστον έξι μηνών προκειμένου να επαληθεύσουν ότι είναι πολίτες των ΗΠΑ και να τους ενημερώσουν ότι τα οικονομικά τους δεδομένα θα μοιραστούν με το IRS.

http://maplesandbox.ca/2016/baby-elles-fatca-letter/

Το IRS λαμβάνει χρηματοοικονομικές πληροφορίες από το εξωτερικό μέσω της FBAR (Έκθεση των Ξένων Τραπεζικών Λογαριασμών) και των υποβολών του FATCA που υποβάλλονται από αμερικανούς πολίτες και από τις πληροφορίες του FATCA που υποβάλλουν τα FFIs στο IRS είτε απευθείας είτε μέσω της κεντρικής φορολογικής αρχής μιας χώρας.

Τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζουν τις διαφορές μεταξύ των ντόπιων Αμερικανών και των ομογενών φορολογουμένων:

Ενώ οι τράπεζες πρέπει να καταθέτουν πληροφορίες για όλους τους Αμερικανούς στο εξωτερικό, δεν πρέπει όλοι οι Αμερικανοί στο εξωτερικό να υποβάλλουν φόρμες FATCA. Ορισμένοι ντόπιοι Αμερικανοί φορολογούμενοι που έχουν λογαριασμούς στο εξωτερικό πρέπει επίσης να καταθέτουν το FATCA.

Δείτε αυτήν τη σελίδα του IRS για ενημερωμένες λεπτομέρειες.

Ακολουθεί το απόσπασμα που ισχύει για τους Αμερικανούς στο εξωτερικό από τον Φεβρουάριο του 2017:

Φορολογούμενοι που διαμένουν στο εξωτερικό. Είστε φορολογούμενοι που ζουν στο εξωτερικό εάν:

◦Είστε πολίτης των Η.Π.Α. του οποίου η φορολογική κατοικία βρίσκεται σε ξένη χώρα και είστε είτε καλόπιστος κάτοικος αλλοδαπής χώρας ή χωρών για αδιάλειπτη περίοδο που περιλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος, ή

◦Είστε πολίτης ή κάτοικος των ΗΠΑ, που κατά τη διάρκεια περιόδου 12 διαδοχικών μηνών που λήγουν τη φορολογική περίοδο είστε φυσικά παρόντες σε μια ξένη χώρα ή χώρες τουλάχιστον 330 ημέρες.

Εάν είστε φορολογούμενος που ζείτε στο εξωτερικό πρέπει να κάνετε κατάθεση εάν:

 • Καταθέτετε μια επιστροφή διαφορετική από μια κοινή επιστροφή και η συνολική αξία των καθορισμένων ξένων περιουσιακών στοιχείων σας υπερβαίνει τα $ 200.000 την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους ή περισσότερα από $ 300.000 ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους· ή
 • Καταθέτετε μια κοινή επιστροφή και η αξία των καθορισμένων ξένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών σας στοιχείων υπερβαίνει τα $ 400.000 την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους ή τα $ 600.000 ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.

Ανατρέξτε στις οδηγίες του εντύπου 8938 για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της συνολικής αξίας των καθορισμένων ξένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Αναφορά συγκεκριμένων ξένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε άλλα έντυπα που έχουν κατατεθεί στο IRS.

 

Εάν απαιτείται να υποβάλετε ένα Έντυπο 8938 και έχετε ένα καθορισμένο ξένο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που αναφέρεται στο Έντυπο 3520, Έντυπο 3520-Α, Έντυπο 5471, Έντυπο 8621, Έντυπο 8865 ή Έντυπο 8891, δεν χρειάζεται να αναφέρετε το περιουσιακό στοιχείο στο Έντυπο 8938. Ωστόσο, πρέπει να προσδιορίσετε στο Μέρος IV του Εντύπου 8938 ποιο και πόσα από αυτά τα έντυπα αναφέρουν τα καθορισμένα ξένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Ακόμη και αν ένα καθορισμένο ξένο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αναφέρεται σε έντυπο που αναφέρθηκε παραπάνω, θα πρέπει και πάλι να συμπεριλάβετε την αξία του περιουσιακού στοιχείου για να προσδιορίσετε εάν η συνολική αξία των καθορισμένων ξένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σας είναι μεγαλύτερη από το όριο αναφοράς που ισχύει για εσάς.

Υπερβολικές κυρώσεις επιβάλλονται στους αμερικανούς του εξωτερικού που δεν καταθέτουν έντυπα FATCA ή FBAR. Για να είμαστε σαφείς, αυτές οι κυρώσεις δεν αφορούν τους μη καταβληθέντες φόρους: πρόκειται για τη μη υποβολή έκθεσης.

Η ποινή για την αποτυχία υποβολής της φόρμας FATCA είναι 10.000 $. Αν το έντυπο δεν κατατεθεί εντός 90 ημερών από την ειδοποίηση από το IRS, επιβάλλεται επιπρόσθετο πρόστιμο ύψους 10.000 $ το μήνα, μέχρι συνολικού ποσού 60.000 $. Μπορούν επίσης να ισχύσουν ποινικές κυρώσεις.

Η ποινή για την αποτυχία της υποβολής της φόρμας FBAR είναι μέχρι 10.000 $ για μη εκούσια αποτυχία υποβολής. Για την ηθελημένη αποτυχία υποβολής του FBAR, η ετήσια ποινή είναι η μεγαλύτερη των $ 100.000 ή το 50% του υπολοίπου του λογαριασμού. Μπορούν επίσης να ισχύσουν ποινικές κυρώσεις.

Οι τυχαίοι Αμερικανοί είναι άτομα που γεννήθηκαν σε μια ξένη χώρα από αμερικανούς γονείς (ακόμη και αν δεν έχουν κατοικήσει ποτέ στις Η.Π.Α.), άτομα που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ από ξένους γονείς και δεν έχουν κατοικήσει ποτέ στις Η.Π.Α., και οι ξένοι σύζυγοι Αμερικανών.

Ο FATCA ισχύει για όλους τους τυχαίους Αμερικανούς, ακόμη και αν δεν έχουν κατοικήσει ποτέ στην Αμερική ή υποβάλλει αίτηση για αμερικανικό διαβατήριο.

Οι κάτοχοι Πράσινης Κάρτας και άλλοι μετανάστες στις Η.Π.Α. διατηρούν γενικά τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών για διάφορους νόμιμους λόγους και υπόκεινται στις ίδιες παράλογες εισβολές ιδιωτικού απορρήτου και στον κίνδυνο αθέμιτων κυρώσεων όπως οι Αμερικανοί στο εξωτερικό. Τα κατώτατα όρια υποβολής του FATCA για ντόπιους Αμερικανούς είναι χαμηλότερα από αυτά για τους Αμερικανούς στο εξωτερικό. Δείτε αυτή τη σελίδα IRS για λεπτομέρειες.

Ναι. Εάν οι ντόπιοι Αμερικανοί έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, τότε υπόκεινται στον FATCA. Δείτε αυτή τη σελίδα του IRS για λεπτομέρειες. Εάν ο FATCA δεν καταργηθεί και εάν ο OECD πετύχει στην προσπάθειά του για έναν παγκόσμιο FATCA που απαιτεί την ανταλλαγή οικονομικών πληροφοριών μεταξύ όλων των χωρών, τότε το απόρρητο και των 320 εκατομμύρια πολιτών των ΗΠΑ θα παραβιάζεται.

Ναι. Πολλοί Αμερικανοί στο εξωτερικό που έχουν χτίσει τη ζωή τους σε ξένες χώρες δεν είναι σε θέση να αποκτήσουν τραπεζικούς λογαριασμούς για προσωπικούς ή επιχειρηματικούς λόγους, γεγονός που καθιστά τη ζωή τους δυσβάσταχτη. Οι περισσότεροι άνθρωποι που παραιτούνται από την αμερικανική τους ιθαγένεια το κάνουν τόσο απρόθυμα και μόνο αφού οδηγούνται σε αυτήν από απαιτήσεις αμερικανικής φορολόγησης και υποβολής εκθέσεων. Από τότε που οFATCA τέθηκε σε ισχύ και τα τραπεζικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο άρχισαν να αρνούνται τις τραπεζικές υπηρεσίες των Αμερικανών στο εξωτερικό, οι αποποιήσεις εκτοξεύθηκαν στα ύψη σε ιστορικά επίπεδα, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα του AndrewMitchelLLC και στο InternationalTaxBlog του.

 

Πηγή: U.S. Treasury Department via Andrew Mitchel LLC

Ο FATCA είναι το Άρθρο V του HR2847, Κίνητρα Προσλήψεων για την Αποκατάσταση της Απασχόλησης (HIRE).

Η αρχική νομοθεσία ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Ιούνιο του 2009 και τη Γερουσία τον Νοέμβριο του 2009. Οι τροποποιημένες εκδοχές εγκρίθηκαν από τη Βουλή και τη Γερουσία μεταξύ Δεκεμβρίου 2009 και Φεβρουαρίου 2010. Τα μέλη της Ρεπουμπλικανικής Βουλής δεν ψήφισαν υπέρ τουFATCA. Μόνο 11 μέλη της Ρεπουμπλικανικής Γερουσίας ψήφισαν υπέρ του FATCA και έξι από αυτά εξακολουθούν να είναι σήμερα στην εξουσία.

Ο FATCA εισήχθη από την επιτροπή ως διάταξη Pay-As-You-Go στον Νόμο HIRE λίγο πριν από την τελική ψηφοφορία. Δεν έχει ποτέ αναθεωρηθεί ή ψηφιστεί χωριστά από οποιοδήποτε μέλος της Βουλής ή της Γερουσίας.

Ο Νόμος HIRE (συμπεριλαμβανομένου του FATCA) υπογράφτηκε ως νόμος από τον Πρόεδρο Ομπάμα στις 18 Μαρτίου 2010.

Ο FATCA τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2014.

Όχι. Το SameCountrySafeHarbor (SCSH) θα εξακολουθούσε να επιτρέπει στο IRS να συλλέγει οικονομικά στοιχεία για τους Αμερικανούς στο εξωτερικό με τραπεζικούς λογαριασμούς σε περισσότερες από μία χώρες. ΤοSCSH θα συνέχιζε να στερεί τους Αμερικανούς στο εξωτερικό από το δικαίωμα απορρήτου τους και να παραβιάζει τη ρήτρα ισότιμης προστασίας. Κάτω από το SCSH, το IRS θα μπορούσε να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αυτών των Αμερικανών με λογαριασμούς σε περισσότερες από μία χώρες, αλλά δεν μπορούσε να συλλέξει τις ίδιες πληροφορίες είτε από ντόπιους πολίτες των ΗΠΑ είτε από Αμερικανούς στο εξωτερικό με λογαριασμούς σε μία μόνο χώρα.

Επιπλέον, τοSCSH βασίζεται στην λανθασμένη υπόθεση ότι οι τράπεζες του εξωτερικού θα μπορούν να ελέγχουν με την άνεσή τους εάν οι Αμερικανοί με τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό συνεχίζουν να διαμένουν στην ίδια χώρα. Πιθανότατα, οι τράπεζες του εξωτερικού θα συνεχίσουν να αρνούνται όλες τις αμερικανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (ή να επιβάλλουν τονFATCA εναντίον όλων των Αμερικανών) και όχι να διακινδυνεύσουν τυχαία παραβίαση τουFATCA, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια εξοντωντική ποινή των 30%.

Το SCSH δεν διορθώνει τονFATCA: ΟFATCA δεν διορθώνεται. Πρέπει να καταργηθεί.

FATCA UPDATES